اصول اخلاقی حاکم بین فرمانده و سرباز
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به ده اصل اخلاقی که باید بین فرمانده و سرباز حاکم باشد اشاره شده
دانلود